กลยุทธ์เขียน Essay สมัคร MBA ที่ Cambridge Judge Business School

          อยากไปเรียน MBA ที่ Cambridge ควรเริ่มเขียน Essay ยังไงดี? ต้องมีหลักการคิด มี framework ยังไง มีจุดไหนที่ควรดูเป็นพิเศษ วันนี้มาเจาะลึกเทคนิคการเขียน essay สมัคร MBA ที่ Cambridge กันเลย

     การเขียน Essay ของ Cambridge Judge Essay นั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ข้อหลักๆ ที่เน้นไปที่ Career goals ของน้อง

Essay 1: Please provide a personal statement. It should not exceed 500 words and must address the following questions:

 • What are your short and long term career objectives and what skills/characteristics do you already have that will help you achieve them?
 • What actions will you take before and during the MBA to contribute to your career outcome?
 • If you are unsure of your post-MBA career path, how will the MBA equip you for the future? (up to 500 words)

Essay ข้อนี้ทางมหาวิทยาลัยจะให้เขียนไม่เกิน 500 คำ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย

 • ประเด็นแรก มหาวิทยาลัยอยากรู้ว่าหลังจากเรียนจบ MBA แล้ว น้องๆ อยากทำงานอะไร และ skills อะไรในตัวน้องที่จะทำให้ได้ทำงานตำแหน่งนั้น  
 • ประเด็นที่ 2 ถามถึง actions ที่น้องจะลงมือทำทั้งก่อนและในขณะที่เรียน MBA เพื่อต่อยอดไปสู่อาชีพในฝัน
 • ในประเด็นที่ 3 มหาวิทยาลัยอยากรู้ว่าการเรียน MBA จะเตรียมน้องให้พร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างไร

ซึ่งโดยรวมแล้ว พี่แนะนำให้น้องวางแผนชีวิตให้ดีก่อน ควรมี career goals และมีแพลนที่ชัดเจนอยู่แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการเขียน Essay ของน้องเอง น้องควรหลีกเลี่ยงการเขียนที่กำกวม เพราะคณะกรรมการคาดหวังให้ผู้สมัคร MBA เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนักธุรกิจ น้องจะต้องระบุอาชีพที่อยากทำอย่างคร่าวๆ จากนั้นให้เชื่อมโยงกับทักษะและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราเหมาะกับงานนั้นจริงๆ และที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านเรื่องโครงสร้างหลักสูตรของ Cambridge Judge Business School ก่อนที่จะมาสอบ การที่น้องแสดงให้คณะกรรมการเห็นว่าเรานั้นเข้าใจปรัชญาของสถาบัน เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร จะแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนที่นี่ ซึ่งจะเป็นแต้มต่อให้น้องได้ค่ะ

Essay 2: Describe a difficult decision that you had to make. What did you learn from this and how have you changed as a result? (up to 200 words)

Essay ข้อนี้กำหนดคำสูงสุดแค่ 200 คำ ดังนั้นพี่แนะนำให้น้องเขียนตอบให้กระชับและได้ใจความ (มาใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว) ในข้อนี้มหาวิทยาลัยอยากรู้ skill การแก้ปัญหาของน้องเมื่อต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างที่ยาก รวมถึงบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์นั้นและจะมอบอะไรให้กับ Judge Community บ้าง ในบริบทของธุรกิจ น้องอาจจะนึกถึงสถานการณ์ที่เรียกว่า Ethical Dilemma หรือประเด็นทางจริยธรรมที่ยากต่อการตัดสินใจ เนื่องจากความคิดทางจริยธรรมขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ อาจจะดีกับตัวเราแต่ไม่ดีกับบริษัทหรือถ้าเราตัดสินใจอีกแบบ อาจจะดีกับบริษัทแต่ไม่ดีกับตัวเรา ซึ่งสุดท้ายแล้วเราควรเลือกผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งก่อนค่ะ อีกเทคนิคที่พี่จะแนะนำสำหรับข้อนี้ก็คือ ‘SPARK your essay’ SPARK เป็นเทคนิคที่จะเพิ่มความปังให้ essay ของน้องๆ ซึ่งแต่ละตัวอักษร ย่อมาจากคำต่อไปนี้

 • S (Situation) – เขียนให้เห็นว่าน้องอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไหนบ้าง เช่น บริบทของงาน หน้าที่ ทำงานใน project ไหน ทำงานให้ลูกค้ากลุ่มไหนหรือประเทศอะไร
 • P (Problem/Pain Point) – ปัญหาอาจเป็นเรื่องทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับงานนี้ เช่น คนใน project นี้ไม่พอ ระยะเวลาการทำงานไม่เพียงพอหรือการเรียนรู้หลักการใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักมาก่อน เพื่อนำไปต่อยอดใน project ใหม่ เช่น ระบบ AI ซึ่งในทีมไม่มีใครชำนาญเรื่องนี้เลย
 • A (Action) – เน้นเขียนการกระทำที่เป็นรูปธรรม อธิบายว่าน้องทำอะไรบ้าง คณะกรรมการจะได้เห็นว่าน้องมีความสามารถอะไร มีทักษะอะไร ซึ่งทักษะหลักๆ ที่ควรมีคือความเป็นผู้นำ (Leadership) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • R (Result) – คณะกรรมการอยากรู้สิ่งที่น้องทำ ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรบ้าง เกิดแรงกระเพื่อมอะไรให้สังคมบ้าง เช่น น้องช่วยสร้างระบบนี้ขึ้นมาเลยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมดีขึ้น
 • K (Key Takeaway) – เรื่องทั้งหมดที่เขียนมา น้องสามารถนำความรู้ความสามารถที่มีไปแบ่งปันในคลาสกับเพื่อน ทำกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อแบ่งปันมุมมองและความรู้และความคิดไปด้วยกันได้อย่างไร

Essay 3: Describe a time where you worked with a team on a project. What did you learn from the experience and how might you approach it differently today? (up to 200 words)

Essay สมัคร MBA ข้อนี้ มหาวิทยาลัยอยากรู้ว่าทักษะการทำงานเป็นทีมของน้องเป็นอย่างไร การจะเขียน Essay ข้อนี้ให้ออกมาดี ให้น้องลองนึกถึง Team project ที่ผ่านมาที่ตัวเองเคยทำ เลือกประสบการณ์เก่าๆ ที่ผ่านมานานพอสมควร ถ้าเลือกงานที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน น้องอาจจะเขียนอธิบายได้ลำบาก เพราะอาจจะยังไม่ได้ค้นพบ เรียนรู้หรือตกตะกอนทางความคิดที่เกี่ยวกับบทเรียนจาก project นั้นมากนัก เทคนิคสำหรับข้อนี้คือน้องไม่จำเป็นต้องเขียนอธิบายแบบ technical เลย สิ่งที่ควรเขียนอย่างเช่น ความท้าทายหรืออุปสรรคที่ทีมเจอระหว่างทำ project เช่น การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ คนในทีมมี background ที่ต่างกันเช่น background ทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อการสื่อสารในการทำงานหรือมุมมองต่องานที่ต่างกันและที่สำคัญ น้องต้องเขียนให้อยู่ใน concept ของ ‘ความเป็นทีม’ ไม่ใช่ความสำเร็จของตัวน้องเพียงคนเดียว

Essay 4: If you could give one piece of advice to your 18-year-old self, what would it be? (up to 200 words)

Essay สมัคร MBA ข้อนี้ ต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัย Cambridge มาใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยอยากรู้จักตัวตนของน้องในเชิง personal มากขึ้น ข้อนี้ถามว่าน้องจะบอกอะไรกับตัวเองในอายุ 18 ปี ซึ่งฟังดูเหมือนจะเป็นคำถามง่ายๆ ไม่มีถูกไม่มีผิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แนะนำให้น้องลองนึกถึงความกังวลหรือปัญหาของตัวเองในวัยนั้น เช่น รู้สึกติด comfort zone ไม่กล้าลงมือทำอะไรที่ออกจากกรอบเดิม เรื่องที่คิดว่าถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นก็จะดีมากหรือบางเรื่องที่น้องรู้สึกกลัวแต่พอทำจริงแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด อาจจะเขียนลงได้ไปว่าน่าจะบอกตัวเองในตอนนั้นให้ทำสิ่งนั้นเลยโดยไม่ลังเลเพื่อที่จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง ที่สำคัญน้องควรเลือกเรื่องที่ไม่ซ้ำกับ Mini Essay ข้อที่ผ่านๆ มาด้วย และอย่าลืมเขียนให้เชื่อมโยงกับบริบทของ business schools ด้วยนะคะ

น้องๆคนไหนยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเขียน Essay หรือ SOP ยังดี
ขอปรึกษาฟรีกับพี่ๆ ได้ที่: bit.ly/3akDRqq


รับเคล็ดลับเรียนต่อฟรี ส่งถึงมือทุกสัปดาห์ 

น้องๆที่จะสมัคร ไปเรียนต่อ MBA หรือ Master’s Degree สายอื่น อย่าพลาด
ปรึกษาฟรี!!!! คลิกเลย FREE CONSULTATION
ฟังเรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน MTU คลิกเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

TopUTalk EP10: อยากเรียน MBA เลือกมหาวิทยาลัยยังไงดี l School Selection

อยากเรียน MBA เลือกมหาวิทยาลัยยังไงดี สรุปให้เป็น 4 มุมสำคัญเพื่อติดสินใจเลือก school มาฟังใน Podcast นี้กันค่ะ ครูพี่เจส ภัคศิกร ทับทิมทอง อดีต Admissions Committee ที่ Kellogg, Northwestern University และเป็นผู้บริหารบริษัท Mission To Top U TopU

Read More »

เกรด GPA ต่ำจะสมัคร Top U ยังไงดี?

เกรด GPA ต่ำจะสมัคร Top U ยังไงดี? กลยุทธ์การสมัคร Top-U ด้วย Low GPA..#ส่วนที่ 1 admissions ดูทั้งตัวคะแนนของ GMAT GRE และ GPA ต้องไปด้วยกัน.#ส่วนที่ 2 อะไรที่เรียกว่าคะแนน GPA ต่ำ แค่ไหนที่เรียกว่าต่ำ ขึ้นอยู่ว่าสมัครโปรแกรมไหนและมหาวิทยาลัยไหน

Read More »
Scroll to Top